QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ

- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 được sửa, đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022;- Căn cứ Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật (ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HĐLSTQ ngày 08/3/2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc); - Căn cứ Biên bản phiên họp Ban Chủ nhiệm ngày 26/3/2024 về việc xử lý các trường hợp luật sư nợ phí thành viên liên tục nhiều năm, sau khi đã nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác nhưng không được phúc đáp. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 42

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo : ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG PHÍ THÀNH VIÊN

Căn cứ điểm c Khoản 5 Điều 39 và điểm b Khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Yêu cầu Quý luật sư còn nợ phí thành viên thực hiện nghĩa vụ đóng phí theo quy định (có danh sách kèm theo) ...Chi tiết

VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2024

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 22/01/2024 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2024 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 38 (LẦN 2/2023)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 10-12/11/2023 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HĐKT ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 2/2023). ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/QĐ-ĐLSTPHCM NGÀY 08/11/2023 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/QĐ-ĐLSTPHCM NGÀY 08/11/2023 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 41 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022; - Căn cứ Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư ban hành kèm theo Quyết định số 50/2023/QĐ-HĐLSTQ ngày 08/3/2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc; - Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 08/11/2023 của Ban Chủ nhiệm về việc quyết định luật đối với luật sư Phạm Văn Linh, theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tại Báo cáo đề xuất số 03/2023/BCKL-HĐKTKL ngày 24/10/2023. ...Chi tiết


   Trang sau >>