QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 11-12-2021

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018;Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 04-12-2021

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018;Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2021

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đề nghị quý luật sư thành viên Đoàn Luật sư như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 04 NĂM 2021

Thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 04 năm 2021: Chuyên đề: - “Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự - Những điểm mới của pháp luật và vướng mắc trong thực tiễn hành nghề của luật sư”. - “Những điểm mới của pháp luật về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong giao dịch dân sự”. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN GIẢM PHÍ THÀNH VIÊN

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kéo dài đến ngày 01/10/2021. Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐLSTQ ngày 30/10/2021 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về việc miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các luật sư thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NĂM 2021” (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỦ SỐ LƯỢNG)

Thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư và Kế hoạch số 2511/KH-STP-BTTP ngày 16/6/2021, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức “Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư năm 2021”. ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018;Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; ...Chi tiết


   Trang sau >>

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7,335,596