CHỦ TỊCH


LS. Nguyễn Bảo Trâm

 
- Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM

- Sinh năm: 1970

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH


1. LS. Nguyễn Thị Anh Đào
- Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM

- Sinh năm: 1966

 

 

2. LS. Trần Thị Tuyết 

LS-TranThiTuyet
- Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM

- Sinh năm: 1959

 

3. LS. Quách Tú Mẫn- Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM


- Sinh năm: 1958

 

CÁC ỦY VIÊN


1. LS. Trần Duy Cảnh- Uỷ viên Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM.

 

- Sinh năm: 1973


 

2. LS. Trịnh Đức Duy

  


- Uỷ viên Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM.

- Sinh năm: 1979

 

3. LS. Phạm Lĩnh Sơn

 
- Uỷ viên Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM.

- Sinh năm: 1954

 

4. LS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

 - Uỷ viên Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật  Đoàn Luật sư TP.HCM.

- Sinh năm: 1976